İ L A N
 
 
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
 
JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU
ARAMA RUHSATI İHALELERİ
 
 
 1. İhale Konusu İşler:
 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
 
İşin adı:
 
 1. Adana İli, Feke İlçesi Gürümze mahallesi sınırları içerisinde 225 hektar alana sahip 4 nolu, 3297859 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;
                          
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Sağa (Y)
744000
745500
745500
744000
 Yukarı (X)
4216500
4216500
4215000
4215000
 
 
 1. Adana İli, Saimbeyli İlçesi Aksaağaç mahallesi sınırları içerisinde 3669,46 hektar alana sahip 3315085 erişim numaralı jeotermal kaynak aramaya rezervli sahanın ihalesi;
 
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Sağa (Y)
255634
255834
252651
247927
 Yukarı (X)
4207774
4201691
4195809
4194578
 
 
 1. Adana İli, Pozantı İlçesi Dağdibi mahallesi sınırları içerisinde 234 hektar alana sahip 11 nolu, 3332142 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;
 
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Sağa (Y)
678200
680000
680000
678200
 Yukarı (X)
4170600
4170600
4169300
4169300
 
 
 
 
 
 1. Tahmin Edilen Bedel:
 
 
İLÇE
ERİŞİM
NUMARASI
ALAN  (HEKTAR)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ
A)
Feke
3297859
225
29.558,31.-TL
886,75.-TL
30.05.2017
09:30
B)
Saimbeyli
3315085
3669,46
74.446,84.-TL
2.233,41.-TL
30.05.2017
10:15
B)
Pozantı
3332142
234
29.558,31.-TL
886,75.-TL
30.05.2017
11:00
 
3- İhale Şartname ve Eklerinin: 
 
a)Alınacağı Yer                           :    Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
b)Hangi Şartlarda Alınacağı        :    İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.
                                                     İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir. 
                                                     Şartname bedelinin, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
 
4- İhalenin:
 
     a) Yapılacağı Yer                        : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı
                                                           Salonu (Döşeme Mah. 60074 Sk. 01130 Seyhan/ADANA)
                                  
     b) YapılacağıTarih/Saat              : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
 
     c) Usulü                                       : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre
Açık Teklif Usulü.
     d) Tahmin edilen bedel ve
     geçici teminat miktarı                  :Yukarıda belirtilmiştir.
 
     5- Tekliflerin:
 
     a) VerileceğiYer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Evrak Kayıt Bürosuna
                                                           Kapalı Zarf                            
     b)  Son Teklif Verme Tarih/Saati  : 30.05.2017 Salı günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar
 
     6- İhaleye Katılma Belgeleri:
 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde Evrak Kayıt Bürosuna sunacaklardır.
 
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası
 
b) Gerçek kişi istekliler;
 
 1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi
 3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti
 
c) Tüzel Kişi İstekliler;
 1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu  son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.
 2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.
 4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.
 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan once noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün   T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
ı) Vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazısı
j) 2886 sayılıYasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.
7-  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 30.05.2017 Salı günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, Evrak Kayıt Bürosuna vermeleri zorunludur.
8-  İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
9-  Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.
10- İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak ödenecektir.
11- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
12- İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte,  2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İLAN OLUNUR